Algemene voorwaarden

Deze site probeert u nauwkeurige en geactualiseerde informatie aan te bieden, dit met de bedoeling U zo goed mogelijk te documenteren. Toch kan kwaliteitverf.nl of de webmaster op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van klussen die uitgevoerd worden naar aanleiding van tips en werkwijzen die in deze website vermeld staan, noch anderszins. De informatie op deze site moet als algemeen informatief worden gezien.


Kleuren op uw scherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Probeer behang en verf daarom altijd in de winkel uit te zoeken. Wij kunnen niet garanderen dat ieder product te leveren is.
Voor elke behangsoort is er een speciale plaksel. Let daarop en gebruik de juiste.
Zorg ervoor dat de wand goed voorbehandeld is. Zo krijgt u de minste kans op hinderlijke naden. Verder moeten wanden schoon, droog, vetvrij, draagkrachtig, niet poederend, glad, vlak en het liefst alvast in de kleur van het product wat eroverheen gezet wordt. Wij adviseren bijvoorbeeld om de wand voor te kleuren in dezelfde toon als het behang.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle producten, bestellingen en overeenkomsten van kwaliteitverf.nl. (ook verfisgoedkoop.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van kwaliteitverf.nl zijn vrijblijvend en kwaliteitverf.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bij gebruikmaking van deze aanbieding kan men geen aanspraak maken van reguliere of bedwongen kortingen.
2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door kwaliteitverf.nl. Kwaliteitverf.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt kwaliteitverf.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Let er op dat de kleuren op het scherm meestal wat afwijken van de werkelijke kleuren. Een aantal van de producten zoals, behang, muurstickers, op kleur gemengde verven of specifiek bestelde producten zijn niet retourneerbaar.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden voordat over wordt gegaan tot levering van de bestelde producten.
3.3  Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van kwaliteitverf.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is kwaliteitverf.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door kwaliteitverf.nl.


Artikel 4. Levering
4.1 Levering door kwaliteitverf.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door kwaliteitverf.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan kwaliteitverf.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1  Bij nabestellingen kan kleurverschil ontstaan. Behang en stickers moeten vóór het plakken gecontroleerd worden op kleur- en fabricagefouten. Verf moet vóór het verwerken gecontroleerd worden. U heeft de verplichting om alle geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u direct aan kwaliteitverf.nl te melden.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft kwaliteitverf.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.
Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en kwaliteitverf.nl, dan wel tussen kwaliteitverf.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en kwaliteitverf.nl, is kwaliteitverf.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van kwaliteitverf.nl.


Artikel 7. Overmacht
7.1  Kwaliteitverf.nl heeft het in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat kwaliteitverf.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kwaliteitverf.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 8. Diversen
8.1  Indien u aan kwaliteitverf.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is kwaliteitverf.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan kwaliteitverf.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met kwaliteitverf.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door kwaliteitverf.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.3 kwaliteitverf.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Zoeken

Winkelmandje

0 artikel(en)Blijf op de hoogte via:

     Follow boerverf on Twitter Follow boerverf on Twitter